Wymagany komplet dokumentów niezbędny do zakończenia procesu rekrutacyjnego*:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (średniej) - dotyczy kandydatów z nową maturą
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub kserokopią indeksu - dotyczy kandydatów na studia II stopnia
 • 3 aktualne fotografie podpisane na odwrocie (zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopia dowodu osobistego kandydata lub paszportu w przypadku cudzoziemca
 • dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia
 • umowa o studiowanie (druk do pobrania na uczelni)
 • podanie Wzory dokumentów



 • * dostarczyć do odpowiedniego dziekanatu uczelni
  POWRÓT
  © Copyright by GWSH